Old Japanese Songs

Farewell, the League of Nations!

(Renmei yo, saraba!, 連盟よさらば)
1933

Lyrics: Tokyo Asahi Shimbun
Music: Eguchi Yoshi

.

1.
Tsuini kitareri, genjitsu to
Seigi no mae ni me o tojite,
Karera ga muchi to hirei naru
Shijyuni hyo o nageshi toki
Waga daihyo wa seki o keru.

2.
Mizuya aratani manshu no
Gosai no kokki hirugaeru.
Gunbatsu tanen bogyakuno
Namida o fukeba chizo wakite
Sanzenman wa yomigaeru.

3.
Ah Alps no mine takaku
L
èman no mizu wa kiyokeredo,
Riso no kage wa chini ochite,
Fukaki rikai wa kumigataku,
Gen
ève no sora haru kurashi.

4.
Saraba, wakaren renmeiyo.
Mata au hi koso kyokuto no
Heiwa no hikari kagayaka ni
Meishu nihon no ooshisa o
Biaho no uchi ni mukaen ka.

(English translation)
1.
It is time to say farewell!
Ignoring facts and justice
They cast 42 votes
Against new Manchukuo,
And our ambassadors left in anger.

4.
Farewell, the League of Nations!
When you meet us again,
You should see peaceful Far East,
Its powerful leadership of Japan,
And the ideal of Manchukuo!

.

<memo>

[About Farewell the League of Nations]

Manchukuo, a puppet country made by Japan, was denied, and Japan withdrew from the League of Nations in 1933. This propaganda song appealed for the Japanese justice and the ideal of Manchukuo.

Japanese original text here.

Military music CD including this music: War-Song Collections(3): War-time songs(1) .

.

Old Japanese Songs

Index Page(Japanese)