Old Japanese Songs

Patriotic March

(Aikoku koshinkyoku", 愛国行進曲)
1938

Lyrics: Morikawa Sachio
Music: Setoguchi Tokichi

 

音源 mp3
1.
Miyo! Tokai no sora akete,
Kyokujitsu takaku kagayakeba,
Tenchi no seiki hatsuratsu to
Kibo wa odoru Oyamashima.
O, seiro no asagumo ni
Sobiyuru Fuji no sugata koso
Kin'omuketsu yuruginaki
Waga Nippon no hokori nare.

[summary]

Japanese typical symbols (Rising Sun or Mt. Fuji) and, the pride that Japan has never been invaded by foreign countries(Kin'omusketsu).

2.
Tate! Ikkei no okimi wo
Hikari to towa ni itadakite,
Shinmin warera mina tomoni
Miitsu ni sowan daishimei.
Yuke, hakko wo ie to nashi,
Shikai no hito wo michibikite,
Tadashiki heiwa uchitaten.
Riso wa hana to saki kaoru.
About the political constitution and the national ideal of Japan: the absolute authority of her Emperor, and the ideal of universal brotherhood under him(Hakko-ichiu).
3.
Ima ikutabi ka waga ue ni,
Shiren no arashi takeru tomo,
Danko to mamore sono seigi.
Susuman michi wa hitotsu nomi.
A, yuen no kamiyo yori,
Todoroku hocho uketsugite,
Daikoshin no yuku kanata
Kokoku towani sakae are!
Even if hard, protect Japanese justice and inherit her history. Long live Japan and her Emperor!

.

<memo>

[About Patriotic March]

Japanese most famous propaganda song. Japanese government spread it as the semi-national anthem.

Japanese original text here.

.

Old Japanese Songs

Index Page(Japanese)